Retourbeleid

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Enkel de retourkosten worden niet door de ondernemer zelf betaald. 

Producten die speciaal op maat gemaakt zijn voor de consument worden niet geaccepteerd bij retour. Deze zijn eigen aan de consument. Hetzelfde geldt voor producten waarvan de verpakking is geopend of er schade aan toe is. 

 

Als u hierover nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen:  

Interdal BVBA  

Zele: +32 52 42 55 15  

Sint-Niklaas: +32 3 776 27 67  

Info@interdal.be